Terma & Syarat

1. Terma dan Syarat Am

 • 1.1 Dengan mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan yang dilindungi oleh Terma dan Syarat ini pada BigChoySun (selepas setiap berasingan dan semua bersama-sama secara kolektif dirujuk sebagai “BigChoySun” atau “Laman”), anda mengesahkan bahawa anda adalah 18 tahun atau lebih tua dan anda mewakili , mengesahkan dan menjamin bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan dan mematuhi “Terma dan syarat ini.” Jika anda tidak mahu menerima terma dan syarat-syarat berikut, anda tidak perlu mendaftar dan membuka akaun dan anda tidak akan dapat untuk mengakses perisian dan perkhidmatan permainan yang ditawarkan bersempena dengannya.
 • 1.2 Pendaftaran di tapak, Maklumat produk dan penggunaan mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan oleh BigChoySun adalah tertakluk kepada “Terma dan Syarat Umum”.
 • 1.3 BigChoySun berhak untuk membuat perubahan dan pindaan pada “Terma dan Syarat Am” pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. pindaan itu hendaklah mula berkuat kuasa dan berkesan serta-merta apabila disiarkan dalam “Terma dan Syarat Am” di laman web BigChoySun itu. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk membaca dan mengkaji semula “Terma dan Syarat Am” secara tetap. Anda terus menggunakan laman web ini selepas perubahan atau kemas kini telah dibuat kepada “Terma dan Syarat Umum” akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap perubahan atau pengemaskinian tersebut.
 • 1.4 “Terma dan Syarat Umum” mewakili perjanjian eksklusif, muktamad dan lengkap antara anda dan BigChoySun bergabung dan menggantikan semua perwakilan sebelum, persefahaman dan persetujuan di antara anda dan BigChoySun. Anda mengesahkan bahawa, bersetuju untuk menerima Terma dan Syarat Am, anda tidak bergantung kepada apa-apa representasi menjimatkan setakat yang sama telah nyata telah dibuat perwakilan di dalam Terma dan Syarat Umum.
 • 1.5 Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara peruntukan Perjanjian ini dan mana-mana peruntukan di laman web BigChoySun, penyediaan Perjanjian ini hendaklah terpakai.
 • 1.6 Kami mempunyai hak mengikut budi bicara kami sendiri untuk meminta anda untuk membekalkan kami dengan bukti identiti dan umur anda sebagai pra-syarat sebelum kami membolehkan anda untuk mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti perjudian BigChoySun.

2. Syarat akaun Penggunaan

 • 2.1 Jika terdapat apa-apa pertikaian mengenai akaun pemain, BigChoySun berhak untuk menggantung akaun pemain sehingga resolusi yang dicapai. Apa-apa perselisihan dan pertikaian mesti diajukan secara bertulis yang menyatakan tarikh, masa dan butiran tentang perselisihan dan dihantar kepada perkhidmatan pelanggan BigChoySun. Kami mengambil pertikaian ahli serius dan berusaha untuk mengambil semua langkah yang munasabah untuk menyiasat dan menyelesaikan semua pertikaian.
 • 2.2 BigChoySun berhak untuk menggantung, menamatkan akaun anda untuk sebarang alasan pada bila-bila masa tanpa notis. Sebarang baki dalam akaun anda pada masa penamatan tersebut akan dibayar balik kepada anda menggunakan kaedah pembayaran yang ditentukan oleh BigChoySun. Walau bagaimanapun, BigChoySun berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan apa-apa kemenangan dan kehilangan apa-apa baki di dalam akaun BigChoySun anda atau mana-mana kelayakan lain atau kemenangan yang anda mungkin sebaliknya telah atau pernah mengalami daripada akaun BigChoySun anda dan penggunaan perkhidmatan BigChoySun atau / and Play.
 • 2.3 Anda semata-mata bertanggungjawab untuk menyimpan akaun ID ahli dan kata laluan selamat. Anda tidak boleh membenarkan mana-mana orang lain atau pihak ketiga termasuk, tanpa had, apa-apa kecil, untuk menggunakan atau menggunakan semula akaun BigChoySun anda, akses dan / atau menggunakan mana-mana maklumat atau bahan daripada BigChoySun laman web atau menerima apa-apa hadiah. Anda sepenuhnya dan semata-mata bertanggungjawab bagi apa-apa pembelian dan / atau kerugian yang ditanggung oleh diri sendiri atau pihak ketiga dalam akaun BigChoySun anda.

3. pertaruhan

 • 3.1 Penerimaan dan Pengesahan Pertaruhan:
  • Wager Pemain perlu taruhan dari dana yang berada di dalam akaun pemain mereka. Semua pertaruhan tidak sah jika dalam kajian semula pemain tidak pernah berjaya disimpan dana atau pemindahan wang ke dalam akaun pemain masing-masing. Selepas deposit, jumlah taruhan hendaklah setara atau lebih daripada 150% atau kami tidak akan dapat memohon pengeluaran, sila membuat jumlah deposit pada permintaan.
  • Wagers disahkan BigChoySun tidak boleh membatalkan wagers sebaik sahaja mereka telah disahkan oleh BigChoySun dalam akaun anda, kecuali taruhan itu diisytiharkan tidak sah atau kerana keputusan yang tidak betul & amp; penyelesaian atas sebab-sebab yang digariskan dalam Terma & amp; Syarat ini.
  • Tepat Pertaruhan Records Dalam menghadapi segala usaha untuk memastikan jumlah ketepatan, kami tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa peninggalan atau kesilapan berkenaan dengan maklumat yang diberikan di Laman Web.
  • Potongan Wagers / Unresolved Wagers Stakes akan ditolak daripada akaun anda pada masa meletakkan Bet anda, tidak kira apabila keputusan ditentukan. BigChoySun tidak boleh membayar balik Bidaan diletakkan di atas permainan di mana pertaruhan telah dibeli untuk masa depan cabutan yang belum lagi diselesaikan. Bidaan tersebut akan diselesaikan setelah tamat permainan dan kemenangan itu, jika berkenaan, dikreditkan ke Pemain akaun pada masa itu.
  • BigChoySun ‘s Pertaruhan Keputusan adalah Final Anda bersetuju bahawa BigChoySun dan rekod hendaklah menjadi keputusan muktamad dan kuasa dalam menentukan syarat-syarat apa-apa wagers anda letakkan dan keadaan di mana mereka telah dibuat.
  • Pemain Sole Tanggungjawab Kemenangan Anda semata-mata bertanggungjawab bagi apa-apa fi dan cukai yang berkaitan dengan apa-apa kemenangan diberikan kepada anda atau apa-apa bayaran lain kepada anda. BigChoySun boleh melaporkan dan menahan apa-apa amaun dari kemenangan anda untuk mematuhi mana-mana undang-undang. Kemenangan tidak boleh digantikan, dipindahkan atau ditukar dengan apa-apa kemenangan lain.
 • 3.2 Stakes dipertaruhkan:
  • Stakes Minimum A pegangan minimum, bergantung kepada tertentu permainan / Produk, akan dikenakan.
  • Automatik Permainan Playing / Manipulasi Software / mengganggu / Menipu BigChoySun tegas melarang sebarang bermain automatik Permainan oleh perisian atau mana-mana manipulasi lain Sukan hidup / data akaun lain Player anda. Tindakan ini boleh menyebabkan pemadaman semua akaun yang berkaitan, penamatan keahlian anda, pembatalan dan / atau merampas apa-apa hadiah tertunggak dan deposit dan pendakwaan sivil / jenayah. Selain di atas, anda bersetuju bahawa BigChoySun mempunyai budi bicara lengkap dan tidak terhad untuk menamatkan akaun anda untuk apa jua sebab dan, tanpa mengehadkan keluasan yang terdahulu, ia perlu berpendapat bahawa penyertaan anda dalam Laman Web ini, atau mana-mana permainan yang ditawarkan di dalamnya, memudaratkan prinsip-prinsip di mana ia beroperasi laman Web. Anda dengan ini mengetepikan apa-apa dan semua tuntutan terhadap BigChoySun untuk sebarang penamatan sedemikian. Anda mengakui bahawa kebebasan penuh daripada kesilapan atau tidak lengkap adalah mustahil untuk mencapai berkenaan dengan perisian komputer. Sekiranya anda menyedari bahawa perisian yang mengandungi kesilapan itu atau tidak lengkap anda berjanji untuk tidak mengambil apa-apa kelebihan jua daripadanya. Selain itu, dengan segera apabila menyedari kesilapan itu atau tidak lengkap anda hendaklah memberitahu BigChoySun secara bertulis. Sekiranya anda gagal untuk memenuhi akujanji di bawah fasal ini, BigChoySun berhak untuk pampasan penuh bagi semua kos, termasuk kos untuk membaiki perisian yang mungkin timbul daripada peninggalan atau tindakan anda mengambil kesempatan daripada kesilapan atau tidak lengkap itu. Anda juga bersetuju bahawa BigChoySun tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kerugian, kerosakan atau kecederaan akibat daripada kerosakan, atau akses tidak dibenarkan yang lain atau penggunaan laman web atau akaun anda. Sebarang percubaan oleh anda untuk mendapatkan akses yang tidak dibenarkan kepada sistem laman web atau mana-mana akaun, mengganggu prosedur atau prestasi laman web atau permainan, atau sengaja merosakkan atau menjejaskan Laman Web atau Permainan adalah tertakluk kepada awam dan / atau pendakwaan jenayah dan akan mengakibatkan segera penamatan akaun dan pelucuthakan anda terhadap sebarang dan semua hadiah yang anda mungkin telah selainnya berhak untuk.

4. kemenangan

 • 4.1 Sebelum diserahkan atau meluluskan apa-apa pengeluaran, BigChoySun berhak untuk meminta daripada pelanggan untuk memberikan apa-apa maklumat sebagai bukti Pengenalan Peribadi, salinan depan dan belakang kad kredit / kad debit, Pasport, Lesen Memandu atau penyata bank baru-baru ini atau dokumentasi lain yang sesuai sebagai Bigchoysun.com, mengikut budi bicara mutlaknya, dianggap perlu. Jika anda gagal untuk mematuhi apa-apa permintaan keselamatan, BigChoySun berhak untuk membatalkan apa-apa kemenangan dalam akaun anda.
 • 4.2 Mengkreditkan Kemenangan – Kemenangan akan dimasukkan ke dalam Akaun masing-masing, sebagaimana yang sesuai, secara automatik. Kemas kini akaun anda tidak ‘bukti menang’ dan atau perlu dana telah dipindahkan (didebitkan) daripada Akaun masing-masing. Jika selepas semakan manual terdapat bukti penipuan atau penyelewengan, BigChoySun berhak untuk membatalkan kemenangan tertentu dan untuk meminda pelbagai akaun anda dengan sewajarnya.

5. bonus Wang

 • 5.1 Untuk tujuan promosi, Bonus Wang adalah wang maya pada produk yang diberikan kepada pelanggan. Pelanggan akan tidak pernah dan tidak boleh mengeluarkan apa-apa wang selepas mereka diberi nikmat itu. kaedah-kaedah pemprosesan wang bonus yang berbeza akan dikenakan, bergantung kepada jenis bonus.
 • 5.2 Selepas pelanggan telah memenuhi keperluan untuk promosi tertentu, barulah wang Bonus boleh ditukar kepada wang sebenar dan ditarik balik ke akaun pelanggan.

6. promosi

 • 6.1 Dana ditolak daripada pemain Baki tunai untuk apa-apa pertaruhan diletakkan. taruhan ditolak daripada Baki Bonus jika tidak ada wang tunai yang ada. Oleh itu Baki Bonus ini hanya dimainkan jika tidak ada Baki Tunai.
 • 6.2 Semua tawaran dan promosi adalah terhad kepada hanya satu akaun dibuka percuma bagi setiap individu, keluarga, alamat rumah, alamat e-mel, nombor telefon, akaun bank dan alamat IP.
 • 6.3 Apa-apa pertaruhan diletakkan di atas dua pihak yang bertentangan tidak akan diambil ke dalam pengiraan atau mengira ke arah mana-mana kehendak peralihan.
 • 6.4 Kecuali dinyatakan secara khusus sebaliknya dalam syarat-syarat promosi, hanya 25% daripada jumlah wagers diletakkan pada mana-mana permainan Roulette (semua variasi) dan 50% daripada jumlah wagers diletakkan dalam slot dan permainan RNG akan dikira untuk keperluan pusing ganti apa-apa bonus.
 • 6.5 Pada bila-bila masa, BigChoySun berhak untuk meminta bukti yang mencukupi identiti pemain. keterangan itu mesti membuktikan butiran pemain pembayaran, maklumat peribadi, dan apa-apa maklumat lain yang dikehendaki untuk lulus pemeriksaan keselamatan yang berkaitan.
 • 6.6 pekerja atau saudara mana-mana pekerja atau wakil BigChoySun mesti tidak dan tidak dibenarkan untuk memegang apa-apa akaun atau mengambil kesempatan daripada mana-mana tawaran promosi.
 • 6.7 Dengan mengambil bahagian dalam sebarang promosi dan meletakkan apa-apa taruhan atau pertaruhan dijalankan pada Bigchoysun.com, pemain bersetuju untuk mematuhi terma dan yang disenaraikan di bawah setiap promosi individu. Mana-mana pemain tidak bersedia untuk bersetuju dengan syarat-syarat ini hendaklah menghubungi BigChoySun Pasukan Sokongan untuk maklumat lanjut atau menghentikan apa-apa perkhidmatan yang disediakan oleh BigChoySun segera.
 • 6.8 Mematuhi dasar keselamatan yang ketat, tiada pemain tunggal boleh mengeluarkan lebih daripada MYR 50,000 seminggu (Isnin – Ahad), tidak termasuk jackpot Progresif menang.
 • 6.9 BigChoySun berhak untuk menuntut semula, menahan atau membatalkan bonus dan semua kemenangan pemegang akaun apabila terdapat apa-apa tempoh yang tawaran atau promosi yang belum dipenuhi oleh pemegang akaun yang layak. Tindakan yang sama akan digunakan untuk sebarang dilanggar, didera atau keterangan daripada siri pertaruhan diletakkan oleh pelanggan atau kumpulan pelanggan, yang disebabkan oleh bonus deposit atau sebarang tawaran promosi lain yang menyebabkan keuntungan pelanggan dijamin tanpa mengira keputusan, sama ada secara individu atau sebagai sebahagian daripada kumpulan. Selain Bigchoysun berhak untuk mengenakan caj pentadbiran kepada pelanggan sehingga nilai bonus deposit untuk menampung kos pentadbiran.

7. Peruntukan Perkhidmatan lain

 • 7.1 Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya dan bersetuju untuk membayar semua yuran yang anda tanggung, serta melaporkan dan membayar semua cukai yang dikenakan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang mentadbir yang terpakai semasa menggunakan mana-mana perkhidmatan BigChoySun.

8. Pelbagai

 • 8.1 Dalam apa jua keadaan atau keadaan apabila Terma dan Syarat ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

9. Penafian

 • 9.1 Anda hendaklah memegang BigChoySun, pekerja, pegawai, pengarah, pemegang saham, pemegang lesen, pengedar, pemborong, ibu bapa, ahli gabungan, anak syarikat, pengiklanan, promosi atau agensi-agensi lain, rakan-rakan media, ejen dan pembekal tidak berbahaya serta-merta pada permintaan dan hendaklah menanggung rugi sepenuhnya sama dari mana-mana dan semua tuntutan, kerugian, kos, kerosakan, liabiliti dan perbelanjaan yang (termasuk yuran guaman) yang mungkin timbul daripada atau ditegaskan oleh mana-mana pihak ketiga.
 • 9.2 Kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kehilangan kandungan atau bahan yang dimuat naik atau dihantar melalui Play. Anda juga mengesahkan bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang penggantungan, pengubahsuaian atau penamatan Play.
 • 9.3 BigChoySun berjanji untuk menawarkan kedua-dua resolusi pertikaian tepat pada masanya dan saksama dan keadilan tanpa kos yang tidak wajar atau beban, memegang taruhan dan transaksi rekod terperinci semua urusan kewangannya. Rekod-rekod ini diarkibkan untuk tempoh 5 tahun (dari tarikh urus niaga) dan boleh diakses kepada pihak berkuasa penyelesaian pertikaian atas permintaan.